Jdi na obsah Jdi na menu
 


  
1. 
Vlastní bojové operace začínají od doby zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačních pokynech). Není-li uvedeno jinak , platí za čas zahájení bojových akcí 0,05 hodin prvního dne uvedeného na OPORD a za dobu ukončení čas 0,00 posledního dne uvedeného na OPORD. Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně (vyznačena na mapě v operačních pokynech). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno na místech, kde se vyskytují nezúčastněné civilní osoby.

2. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události.    Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně  napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností (závažná zranění, zásah Policie ČR...).

3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky.

4. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.

5. Počet členů jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován.

6. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm BB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.

7. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

8. Výbušniny je možno používat k vyřazení živé síly protivníka a na efekt (rozumí se volně prodejná pyrotechnika).

9. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu (bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.

10. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.

11. Pyrotechnika na bázi raket se může užívat, ale jen na nepřímou střelbu.

12. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáni.

13. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.

14. Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné pouze při zasažení stšepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu. Vzhledem k předchozímu odstavci doporučujeme jako emitovaný materiál užívat plastové kuličky, nebo obal výbušniny (sádra).

15. Výjimkou je výbuch trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora). Za této situace jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.

16. Voják, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.

17. Zásah střepinou výbušniny či kuličkou z pušky do jakékoliv části těla je platný.

18. Zásah do zbraně není platný.


19. Zásah do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řešit lepší trefou.

20. Zásah odraženou kuličkou není platný.

21. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

22. Není-li uvedeno v OPORD jinak, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu , sejme pokrývku hlavy, označí se jako “mrtvý” (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a odejde mimo boj. Je vhodné na vyřazení z boje upozornit i hlasem (ochrana před další střelbou).

23. Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasažený bojovník vyčká 1 hodinu mimo bojovou linii, poté se může opět zapojit do bojových akcí své jednotky. Při přesunech své jednotky, kterých se chce zúčastnit, je až do uplynutí této doby povinen být viditelně označen jako “mrtvý”, a držet se v odstupu za živými. Nesmí jít před živými. Pokud dojde k bojovému přepadu neúčastní se bojových akcí, ani neodpovídá na případnou palbu vedenou na jeho osobu.

24. Živí bojovníci se neukrývají mezi "mrtvé", ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv "živý" bojovník, zdržující se déle mezi "mrtvými" bude považován za "mrtvého". Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje stejně jako u "mrtvých” z boje.

25. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na “mrtvého” bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.

26. Jediná výjimka je neozbrojený MOPIC, který může i v případě zásahu pokračovat v zaznamenávání boje. Musí být označen jako “mrtvý”.

27. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.

28. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.